Nowe rozwiązania przeciwko oszustwom podatkowym

W świetle obowiązujących regulacji faktura stanowiąca podstawę uprawnienia podatnika do odliczenia podatku naliczonego winna odzwierciedlać zdarzenie gospodarcze dokonane między podmiotami wymienionymi na fakturze, której przedmiotem jest towar bądź usługa opisana w tym dokumencie. Między rzeczywistą sprzedażą a jej opisem musi istnieć pełna zgodność pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym.

Tylko w ostatnich 4 latach zapadło 253 wyroków za wyłudzenie podatku VAT, zaledwie w 31 przypadkach były to kary bezwzględnego pozbawienia wolności, w dodatku niskie. Zazwyczaj kończyło się na karach wolnościowych i grzywnach, w tym takich jak 1700 zł grzywny przy zysku z przestępstwa wynoszącym 3 mln zł.

W związku z tym procederem Minister Sprawiedliwości postanowił wypowiedzieć wojnę oszustom podatkowym. Minister przedstawił zmiany w prawie karnym, w myśl nowych rozwiązań, gdy szkoda spowodowana fałszerstwem podatkowym jest większa niż 1 mln zł, albo sprawca uczynił sobie z oszustw stałe źródło dochodów, takie przestępstwo będzie zagrożone karą nie niższą niż 3 lata pozbawienia wolności. To oznacza, że sąd nie będzie mógł kary zawiesić i sprawca będzie musiał trafić do więzienia, co najmniej na 3 lata, a maksymalnie nawet na 15 lat. Przy wielkich operacjach przestępczych, gdy wartość towarów lub usług wskazanych w fałszywych fakturach przewyższać będzie 5 milionów złotych, przewidziano jeszcze większe zaostrzenie kar. Sprawcom grozić będzie kara pozbawienia wolności od 5 do 15 lat, a w najcięższych wypadkach nawet 25 lat więzienia.

Władzy chodzi o to, aby kara oddziaływała, odstraszała i była realnym narzędziem nacisku w rękach przedstawicieli organów ścigania.

Propozycje przewidują jednocześnie możliwość łagodzenia kary, gdy sprawca ujawni wszystkie okoliczności przestępstwa, wskaże osoby z nim współdziałające i zwróci całą bezprawnie uzyskaną korzyść majątkową.

Zgodnie z zapowiedzią, śledztwa dotyczące oszustw podatkowych prowadzone będą przez wyspecjalizowanych prokuratorów w prokuraturach regionalnych i prokuraturach okręgowych, zawsze pod nadzorem Prokuratury Krajowej. Najpoważniejsze z tych postępowań, związane z działalnością zorganizowanych grup przestępczych, będą prowadzone w Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
Wytyczne ministra określają ,iż żądane przez prokuratora kary pozbawienia wolności w sprawach dotyczących wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT lub dokonania innego istotnego uszczuplenia w tym podatku, powinny być odpowiednio surowe, odzwierciedlając wysoki stopień społecznej szkodliwości takich czynów, istotnie zagrażających bezpieczeństwu ekonomicznemu państwa. Celowe jest również dodatkowe stosowanie wobec sprawców takich czynów surowych grzywien, również po to, by pozbawiać ich korzyści osiągniętej wskutek przestępstwa.
Opracowała Izabela Lipka.