"Ważny interes podatnika", "interes publiczny" – przesłanki umorzenia zaległości podatkowych.

Ustawodawca w sposób ogólny sformułował treść przepisu stanowiącego o przesłankach będących podstawą do umorzenia podatku. Mowa tu o pojęciach nieostrych - "ważny interes podatnika", "interes publiczny".  Artykuł 67 a O.p. nie daje podstaw do przyjęcia, iż istnieje ściśle określony katalog przesłanek, okoliczności, zdarzeń, czy też powodów (ani też z góry określona ich hierarchia), którymi należy kierować się przy rozstrzyganiu spraw na podstawie tego przepisu . Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego trudna sytuacja finansowa podatnika stanowi podstawę do jego umorzenia.

Jak wynika z art. 67 a § 1 ordynacji, przedmiotem umorzenia może być zaległość podatkowa, odsetki za zwłokę lub opłata prolongacyjna (która ustalana jest w decyzji rozkładającej na raty lub odraczającej zapłatę podatku lub zaległości podatkowej). Należy podkreślić, iż w razie umorzenia zaległości podatkowej automatycznie umorzeniu ulegają również należne odsetki za zwłokę, natomiast przy częściowym umorzeniu zaległości – umorzenie odsetek za zwłokę następuje w odpowiedniej proporcji.

Umorzenie może dotyczyć również samych odsetek za zwłokę (całości lub części), przy zachowaniu obowiązku zapłaty kwoty zaległości podatkowej.
Uprawniony do wnioskowania o umorzenie jest podatnik, przy czym wniosek o umorzenie może również złożyć następca prawny, w tym spadkobierca  oraz tzw. osoba trzecia odpowiedzialna za zaległości podatkowe podatnika.

Opracowała: Izabela Lipka