Nierezydenci i podatek od dochodów z obligacji

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. nr 7, poz. 49), zanichaniem poboru podatku objęto dochody (przychody) uzyskane do 31 grudnia 2020 r. z tytułu odsetek lub dyskonta od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych w 2010 r. przez miasto stołeczne Warszawa, a także z odpłatnego zbycia tych obligacji.Podatku dochodowego nie zapłacą:

  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej,
  • osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niemające siedziby ani zarządu na terytorium RP, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa, na terytorium którego mają siedzibę lub zarząd, są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów, niezależnie od miejsca ich osiągania.

Rozporządzenie obowiązuje od 2 lutego 2010 r.