Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym

Maciej Mazański, wt., 10/08/2010 - 13:32

Z dniem 7 sierpnia 2010 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Ustawodawca wyszedł tym samym naprzeciw od dawna oczekiwanym zmianom. Oto najważniejsze z nich.

Obowiązujące od tego dnia przepisy rozszerzają przedmiotowy zakres czynności, do których upoważniony jest doradca podatkowy o sprawy celne oraz egzekucję administracyjną (art. 2 ust. 1 pkt 1 udp). Wprowadzono regulacje mające w większym stopniu chronić klientów, poprzez zastosowanie zasady nieograniczonego w czasie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (art. 37 ust. 1 a udp), a także konieczności uzyskania zgody sądu na okoliczność przesłuchania co do faktów objętych tą tajemnicą. Doradcy podatkowi przy wykonywaniu czynności zawodowych korzystają z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa i rzeczową potrzebą. Nadużycia w tej materii, stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony lub jej pełnomocnika, świadka, biegłego albo tłumacza, podlegają wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej (art. 37 a udp). Zniesiono zakaz reklamy doradztwa podatkowego, co było podyktowane treścią postanowień dyrektywy usługowej. Od dnia 7 sierpnia 2010 r. doradcy mogą podejmować inną (poza wykonywaniem zawodu) działalność gospodarczą. Ustawa wprowadza jednocześnie obowiązek pisemnego poinformowania samorządu zawodowego o tej okoliczności w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia wykonywania innej działalności (art. 31 ust. 2 udp).