Polisa ubezpieczeniowa na życie a koszt podatkowy

Czy wydatki na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia na życie na rzecz udziałowca spółki, członka zarządu niebędącego pracownikiem stanowią koszt podatkowy zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych ? Sprawa była przedmiotem interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej z Łodzi. W przedstawionym stanie faktycznym spółka zamierza podpisać z firmą ubezpieczeniową umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a ubezpieczonymi byliby członkowie zarządu spółki będący jej udziałowcami, ale niebędący jej pracownikami. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów będą wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz udziałowca (akcjonariusza) lub członków spółdzielni będących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów oraz wydatki związane z dokonywaniem dwustronnych świadczeń na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) lub członków spółdzielni niebędących pracownikami w rozumieniu odrębnych przepisów. W związku z powyższym składki opłacane na rzecz w/w osób niebędących pracownikami stanowią jednostronne świadczenie. Wydatki te podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.