Przychód ze sprzedaży towaru poprzedzonej zaliczką

W jakim momencie (zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych) powstanie przychód dla celów podatkowych, jeżeli sprzedaż towaru została poprzedzona odpowiednio poborem zaliczki i wystawieniem faktury zaliczkowej oraz wpłatą pozostałej należności i wystawieniem faktury końcowej?

Moment ten określa art 12 ust 3 a w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 updop. Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Do przychodów nie zalicza się m.in. pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Zatem dzień poboru zaliczki nie będzie dniem powstania tego przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Prawidłowe ustalenie tego przychodu co do zasady następuje z dniem ostatecznego naliczenia należności i wystawienia faktury końcowej.