Przyszła wiosna a z nią nowy podatek

Podatek od wydobycia niektórych kopalin w założeniu ma zapewnić wpływ do budżetu Państwa części zysku z wydobycia miedzi i srebra. Wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2012 roku. Podstawę opodatkowania będzie stanowić ilość miedzi i srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie. Ustawa przewiduje wartości progowe, w odniesieniu do których zmienia się sposób obliczania podatku. Dla miedzi - 15 tys. zł za 1 t. Powyżej tej kwoty stawkę podatku oblicza się jako sumę 3,3% średniej ceny miedzi i 0,1% średniej ceny miedzi podniesionej do potęgi 2,5. Maksymalna stawka podatku wyniesie wówczas 16 tys. zł za 1 t. Jeśli cena 1 t miedzi nie przekracza 15 tys. zł, stawka podatku ma charakter liniowy i za 1 t wynosi 44% różnicy między średnią ceną miedzi a kwotą 12 tys. zł. Minimalna stawka podatku to 0,5% średniej ceny miedzi. Dla srebra wartość progową ustalono na poziomie 1 tys. 200 zł za 1 kg. Powyżej tej kwoty stawka podatku stanowi sumę 12,5% średniej ceny srebra i 0,1% średniej ceny srebra podniesionej do potęgi 4. Maksymalna stawka podatku wyniesie w tym wypadku 2 tys. 100 zł za 1 kg. Jeśli średnia cena za 1 kg srebra nie przekracza 1 tys. 200 zł, stawka podatku to 75% różnicy między średnią ceną srebra a 1 tys. zł. Minimalna stawka podatku wyniesie wówczas 0,5% średniej ceny srebra. Średnia cena miedzi i srebra jest obwieszczana przez ministra finansów do dziesiątego dnia każdego miesiąca na podstawie średnich dziennych notowań dla srebra i miedzi, ustalonych na Londyńskiej Giełdzie Metali. W niedługim czasie powinniśmy poznać zasady ustalania opłat i podatków pobieranych z tytułu wydobycia węglowodorów, w tym gazu z łupków. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.